ความเป็นมาของระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

          สืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับผลกระทบจากภาวะคุกคามมากขึ้น จากปัจจัยในหลายๆ ด้าน ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และแรงกดดันจากความต้องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของภาคส่วนและกลุ่มต่างๆ ที่นับวันจะขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น

            ทั้งนี้ตามภารกิจหลักของกรมทรัพยการทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการบริหารงานภาครัฐสู่ไทยแลนด์ 4.0 เน้นการนำนวัฒกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถยกระดับการปฏิบัติงานของกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ มายังศูนย์พิทักษ์ฯ และติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Video Conference) ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประชุม สั่งการ สำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่วน

          จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวันที่เกิดขึ้นจากการรายงานของหน่วยงานในสังกัดกรมมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถติดตามสถานการณ์ด้านสมุทรศาสตร์ และการพยากรณ์คลื่นลมในทะเล ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล จึงมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวันขึ้น โดยสามารถนำเข้า และสรุปออกมาเป็นรายงานสถานการณ์ประจำวันที่มีการพยากรณ์ข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์ และการพยากรณ์คลื่นลมในทะเล เพื่อเป็นระบบนำร่องในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยต่อไปในอนาคต 

 วัตถุประสงค์