สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

23
ก.ย. 2564
เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

เหตุการณ์สำคัญทางทะเล

ลาดตระเวนเชิงรุก เพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลชายแดนใต้
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) นำเรือ ทช.๒๐๖ และ ๒๒๓ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล พร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การตรวจใบอนุญาตต่างๆ เช่นใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง ตามระเบียบ IUU รวมถึงขอความร่วมมือในการทำประมงอย่างถูกกฎหมาย การคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมาทิ้งที่ฝั่งเพื่อลดปัญหาขยะทะเล ผลการปฏิบัติงานโดยรวม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด
16 กันยายน 2564
ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์