สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมทะเล นำคณะกรรมการบริหารฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต
อธิบดีกรมทะเล นำคณะกรรมการบริหารฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวทิพามาศ อุปน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะกรรมการบริหารฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. และผ่านระบบ Teleconference
ปิ่นสักก์ นัดประชุมผู้บริหารกรมฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปิ่นสักก์ นัดประชุมผู้บริหารกรมฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9/2567 โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/ส่วน ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 อีกทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.