สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ต้อนรับ ผต.ทส. ในการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กรมทะเล ต้อนรับ ผต.ทส. ในการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผต.ทส.) เข้าเยี่ยมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามภารกิจของกรม ทช. โอกาสนี้นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกรม ทช. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านระบบ VDO Conference