สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา
กรมทะเล เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา
วันที่ 18 – 19 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำลึก เบื้องต้นยังไม่พบปะการังฟอกขาว จากการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 19 เมษายน 2567 อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 30.95 °C ซึ่งมีค่าสูงกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาประมาณ 1.56 °C แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป
กรมทะเล พาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กรมทะเล พาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 20 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี นำคณะ Park Run THAILAND สนามบางแสน จัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน จำนวน 50 ต้น และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 40 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลและรักสิ่งแวดล้อม
กรมทะเล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง ครั้งที่ 1
กรมทะเล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง ครั้งที่ 1
วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง ครั้งที่ 1 โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8
กรม ทช. ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี หารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
กรม ทช. ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี หารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
วันที่ 19 เมษายน 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) พร้อมด้วยนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ทช. นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน นายชาตรี มากนวล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าและหารือแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี