สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน

เหตุการณ์
ด้านบวก
12
เหตุการณ์
ด้านลบ
12
เหตุการณ์สำคัญ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล พบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน และการประเมินความโปร่งใสและรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรมทะเล พบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน และการประเมินความโปร่งใสและรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (สลก.) โดยมีนางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สทช.3) และนายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (สลก.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมทะเล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จะ.กระบี่
กรมทะเล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จะ.กระบี่
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและศุนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (กระบี่) เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมมีการทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ท่าเรือบ้านอ่าวน้ำเมา 1 หมู่ที่ 5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่