สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือน
เหตุการณ์
ด้านบวก
74
เหตุการณ์
ด้านลบ
29
 • ทรัพยากรทางทะเล
  20
 • ทรัพยากรป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเลหายาก
  35
 • การจัดการชายฝั่ง
  6
 • สิ่งแวดล้อมทางทะเล
  14
 • กิจกรรมสำคัญ
  28


เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
   
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ← →

สถานการณ์สำคัญทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทะเล ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (อ่าวลึก กระบี่) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
กรมทะเล ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (อ่าวลึก กระบี่) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (อ่าวลึก กระบี่) ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (อ่าวลึก กระบี่) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างจิตสำนึกเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติตลอดทั้งเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งเพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย
กรมทะเล จัดส่งขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) จัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
กรมทะเล จัดส่งขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) จัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ซึ่งเป็นการจัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ และนำขยะพลาสติกกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อน (Circular Economy) และจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร และเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสังกัดให้มีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรอบที่ 5 (ก.พ. - พ.ค.) ประจำปีงบประมาณ 256 ได้จัดส่งขยะพลาสติกแข็ง จำนวน 51.95 กิโลกรัม และพลาสติกยืด จำนวน 14.88 กิโลกรัม ยอดสะสม ดังนี้ พลาสติกแข็ง 123.90 กิโลกรัม พลาสติกยืด 14.88 กิโลกรัม
กรม ทช. ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตามแนวลำคลองเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
กรม ทช. ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตามแนวลำคลองเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตามแนวลำคลองเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายกิตติชัย ตันประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็นประธาน ณ คลองหมื่นหาญ หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ สทช.8 ได้สนับสนุนกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 300 ต้น เพื่อใช้ปลูกป่าชายเลนตามโครงการดังกล่าว มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน