ศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 14 ธ.ค. 2566
  • 199

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ทำการศึกษาและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและศึกษาพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (DNA) บริเวณแนวปะการัง เกาะกวาง ในพื้นที่หมู่เกาะเปริด จ.จันทบุรี ภายใต้โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลในพื้นที่สำคัญในน่านน้ำไทยด้วยเทคนิควิธีการ e-DNA วัตถุประสงค์ในการเป็นฐานข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ ในการจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอนาคตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง