ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 16 ธ.ค. 2566
  • 161

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่หาดมหาราช ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในช่วงฤดูมรมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2566  จากการตรวจสอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณทางด้านทิศเหนือของจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ 2 ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง หากแต่พบเพียงการเปลี่ยนแปลงของตะกอนทรายชายหาด ทั้งด้านหน้าและด้านข้างของโครงสร้าง เทียบกับจุดปลายฐานรากของโครงสร้างแบบขั้นบันได ส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียตะกอนทรายชายหาด เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นช่วงมรสุมและเมื่อเปรียบเทียบหลังหมดมรสุมประจำปี พบว่าด้านหน้าและด้านข้างของโครงสร้างมีการกลับคืนมาของตะกอนทรายชายหาด เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นลักษณะของการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และปัจจุบันพื้นที่ด้านทิศเหนือของโครงการฯ ระยะที่2 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนงานก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 3 ซึ่งศาลปกครองสงขลา มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่หาดมหาราชระยะที่ 3 ทั้งนี้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงานต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง