สำรวจกรณีพบก้อนน้ำมันดิน พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 23 ธ.ค. 2566
  • 151

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการตรวจสอบกรณีพบก้อนน้ำมันดิน (tar ball) และคราบน้ำมัน (oil spill) บริเวณชายหาดท้องครก หน้าโรงแรมบันยันทรีสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  เบื้องต้นพบว่ามีก้อนน้ำมัน (tar ball ) อยู่เล็กน้อย เนื่องจากทางโรงแรมทำความสะอาดบริเวณชายหาดไปแล้ว จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสรุปดังนี้ อุณหภูมิ 29.3 องศาเซลเซียส ความเค็ม  31.0 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.11 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 7.02 mg/l จากนั้นได้เก็บรวบรวมตัวอย่างก้อนน้ำมันเพื่อหาความหนาแน่น และเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์ ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง