จัดเก็บขยะตกค้าง พื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • 23 ม.ค. 2567
  • 173

วันที่ 22 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) และสำนักงานระบายน้ำ จัดเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่บูมกักขยะ (BOOM) ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกรุงเทพฯ บริเวณคลองบ้านหม้อ ซอยวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จัดเก็บขยะได้จำนวน 1,240 กก. ปริมาณขยะ 5 อันดับแรก ดังนี้ ขยะอินทรีย์ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) กล่องอาหาร (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) ขวดพลาสติกอื่นๆ พร้อมทั้งได้ดำเนินการคัดแยกขยะตาม (ICC) และได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่นำขยะไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง