เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง จ.เพชรบุรี
  • 23 ม.ค. 2567
  • 243

วันที่ 21-22 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ลงพื้นที่บริเวณหาดชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อนำเสนอและสาธิตการบินด้วยอากาศยานไร้คนขับพร้อม LiDAR ทดสอบการสำรวจ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนงานจัดทำแผนที่และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง โดยสำรวจและเก็บข้อมูลในช่วงกลางวันและกลางคืน เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม บริเวณอ่าวไทยน้ำขึ้นสูงสุดในช่วงเช้า และน้ำลงต่ำที่สุดในช่วงกลางคืน การสำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งต้องอาศัยช่วงที่น้ำลงต่ำที่สุด ซึ่งได้ทดสอบการสำรวจระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร ความกว้างจากชายฝั่งเข้าไปในทะเลระยะทางประมาณ 500 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ในการสำรวจในช่วงเช้า (น้ำขึ้นสูงสุด) LiDAR สะท้อนผิวน้ำกลับมายังเครื่องรับสัญญาณ แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลพื้นผิวของทรายบริเวณน้ำตื้นได้ อีกทั้งในการสำรวจในช่วงกลางคืน (น้ำลงต่ำสุด) LiDAR สามารถเก็บข้อมูลพื้นผิวของชายหาด แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลพื้นผิวบริเวณร่องน้ำได้ จากการสำรวจในกลางวันและกลางคืน ทำให้ทราบถึงศักยภาพของเครื่องมือในการสำรวจเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดและแจ้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทราบภายหลัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง