สำรวจข้อมูลความลึกท้องน้ำ พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 23 ม.ค. 2567
  • 215

วันที่ 22 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความลึกท้องน้ำโดยใช้เครื่องมือหยั่งความลึกท้องน้ำ (Echo Sounder) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลปากคลองมะพร้าว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งพื้นที่สำรวจอยู่ในระบบหาดอ่าวท่ามะพร้าว (T8B245) ดำเนินการสำรวจ จำนวน 1 แปลง ตั้งฉาก 11 แนว ขนาน 6 แนว มีระยะห่างระหว่างแนว 50 ม. ระยะทางรวม 8.25 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 163,948 ตร.ม. ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พื้นที่สำรวจมีความลึกท้องน้ำประมาณ -0.39 ถึง -4.61 ม. ความลาดชันประมาณ 0.0 - 13.04 องศา โดยพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 4 องศา พบว่าเป็นเนินทราย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ และประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต ฝั่งตะวันออกต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง