พบปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
  • 24 ม.ค. 2567
  • 198

วันที่ 22-23 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ออกสำรวจพบการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวพื้นที่ปากอ่าวบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยพบสีเขียวจางลงในวันที่ 23 มกราคม 2567 ดำเนินการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และเเพลงก์ตอนพืช ผลการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ขณะน้ำขึ้น มีค่าดังนี้
- อุณหภูมิน้ำ 27.9 องศาเซลเซียส
- pH 7.60
- ความเค็ม 29.4  ppt
- ออกซิเจนละลายน้ำ 5.4 mg/l   
พบแพลงก์ตอนพืช Chaetoceros spp. 53,322-134,634 เซลล์/ลิตร และ Noctiluca scintillans 29-31 เซลล์/ลิตร พบค่าออกซิเจนละลายต่ำลงในช่วงเวลากลางคืน และกลับสู่ค่าปกติในวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยรวมปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยง (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) ไม่พบผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ โดย ศวทบ. จะดำเนินการรายงานผลแจ้งยังหน่วยงานในพื้นที่ และจะติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง