สำรวจสัณฐานชายหาด พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 25 ม.ค. 2567
  • 169

วันที่ 24 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อสำรวจสัณฐานชายหาด ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยมีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 650 เมตร กำหนดแนวสำรวจสัณฐานชายหาด รวม 11 แนว ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พื้นที่สำรวจมีความลาดชันชายหาดประมาณ 0.03 - 10.40 องศา มีความกว้างของหาดประมาณ 10 เมตร เมื่อนำผลการสำรวจครั้งนี้เปรียบเทียบกับผลการสำรวจในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  พบว่า บริเวณพื้นที่แหลมตุ๊กแกมีตะกอนสะสมลดลงประมาณ 1,193.36 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล ความลาดชันชายหาด ความกว้างของหาด และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ต ฝั่งตะวันออกต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง