เก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำสายหลักของอ่าวไทยตอนใน
  • 25 ม.ค. 2567
  • 270

วันที่ 13-24 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ร่วมกับ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการศึกษาฟลักซ์สารอาหารในน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนใน ในฤดูแล้ง งบสนับสนุนจากแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำสายหลักของอ่าวไทยตอนใน ตามคาบน้ำในรอบวันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยรวมคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและขณะสำรวจพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแดงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน และน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวที่ปากแม่น้ำบางปะกง ส่งผลให้มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำสูงที่ระดับผิวน้ำในช่วงกลางวัน และมีปริมาณต่ำในช่วงเวลากลางคืน ไม่พบผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทั้งนี้ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ที่่ได้จะนำไปประมวลผลร่วมกับการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อประเมินชนิดและปริมาณสารอาหารที่ไหลลงสู่ทะเล เพื่อวางแนวทางในการจัดการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลต่อไป  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง