สำรวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
  • 28 ม.ค. 2567
  • 335

วันที่ 22-27 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล ตัวอย่างตะกอนดิน แพลงก์ตอนพืช และตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี รวม 25 สถานี ผลคุณภาพน้ำทะเล เบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดได้ มีค่าโดยสรุปดังนี้
- ความลึก  0.2 - 12.4 เมตร   
- ความโปร่งแสง 0.5-6.0 เมตร 
- อุณหภูมิ 26.6 - 28.8 องศาเซลเซียส
- ความเค็ม  15.5 - 32.7 ppt  
- ความเป็นกรดด่าง 8.01- 8.27
- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.70-6.72 mg/l
     ตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลที่รวบรวมได้จะนำไปวิเคราะห์หา ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณสารอาหาร ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ตัวอย่างตะกอนดินนำไปวิเคราะห์หาสัตว์หน้าดิน ส่วนแพลงก์ตอนพืช และไมโครพลาสติก นำไปวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง