สำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่ง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 1 ก.พ. 2567
  • 302

วันที่ 31 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  ซึ่งอยู่ในระบบหาดอ่าวบ้านดอน (T5I134) เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ระยะทางไม้ไผ่รวม 2,650 เมตร และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดของกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เรื่อง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น โดยใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำรวจพื้นที่ดังกล่าว ครอบคลุมระยะทางไม้ไผ่ 2,650 เมตร ผลจากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ฯ มีการสะสมตัวของตะกอนเลน พรรณไม้ป่าชายเลน-กล้าไม้เกิดใหม่ จำพวกแสมทะเล และโกงกาง เป็นต้น ตลอดแนวชายฝั่ง อีกทั้งได้มีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ ภายหลังจากการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง