เก็บตัวอย่างตะกอนดินเพื่อหาปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในแหล่งหญ้าทะเล จ.ระยอง
  • 1 ก.พ. 2567
  • 238

วันที่ 30-31 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เก็บตัวอย่างตะกอนดินเพื่อหาปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวเพ จ.ระยอง  ด้วยเรือมันใน 04 โดยเก็บดินตะกอนในแนวหญ้าทะเล 9 จุด และนอกแนวหญ้าทะเล 4 จุด  ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในห้องปฏิบัติการต่อไป จากการสำรวจเบื้องต้น พบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้ากุยช่ายเข็ม การปกคลุมหญ้าทะเลร้อยละ 80 ของพื้นที่ ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นทรายละเอียดปนเลนและเปลือกหอย ความลึกของน้ำทะเล 0.5-2.0 เมตร ความเค็ม 32 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.66 ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 6.72 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 28.2 องศาเซลเซียส

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง