ศึกษาปริมาณและชนิดของขยะลอยน้ำที่ไหลจากแม่น้ำสายหลัก พื้นที่อ่าวไทยตอนบน
  • 2 ก.พ. 2567
  • 310

วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ดำเนินการศึกษาปริมาณและชนิดของขยะลอยน้ำที่ไหลจากแม่น้ำสายหลัก 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ แม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร แม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม และแม่น้ำบางตะบูน จ.เพชรบุรี ทำการกางอวนดักขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำในช่วงเวลาน้ำขึ้น-น้ำลงในหนึ่งรอบวัน (24 ชั่วโมง) ทำการเก็บกู้ขยะที่ดักได้ ชั่งน้ำหนัก และคัดแยกประเภทขยะตามวิธีการของ AMETEC PROTOCOL ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ UNEP และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทะเลตามแบบฟอร์ม ICC ผลการศึกษาเบื้องต้นพบขยะจำพวกถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีปริมาณสูงที่สุดในทุกปากแม่น้ำโดยปากแม่น้ำบางปะกง รวบรวมขยะไหลออกได้ 204 ชิ้น (น้ำหนัก 4370.43 กรัม) ไหลเข้า 27 ชิ้น (น้ำหนัก 205.8 กรัม) ปากแม่น้ำเจ้าพระยา รวบรวมขยะไหลออกได้ 303 ชิ้น (น้ำหนัก 1,588.4 กรัม) ไหลเข้า 402 ชิ้น (น้ำหนัก 1,398.4 กรัม) ปากแม่น้ำท่าจีน รวบรวมขยะไหลออกได้ 155 ชิ้น (น้ำหนัก 1,766.9 กรัม) ไหลเข้า 54 ชิ้น (น้ำหนัก 366.6 กรัม) ปากแม่น้ำแม่กลอง รวบรวมขยะไหลออกได้ 506 ชิ้น (น้ำหนัก 6,249.18 กรัม) ไหลเข้า 52 ชิ้น (น้ำหนัก 1,069.9 กรัม) และปากแม่น้ำบางตะบูน รวบรวมขยะไหลออกได้ 177 ชิ้น (น้ำหนัก 2,218.3 กรัม) ไหลเข้า 43 ชิ้น (น้ำหนัก 366.1 กรัม) ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อหาชนิดและปริมาณขยะไหลเข้าออกต่อวันในขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง