ตรวจสอบข้อเท็จจริงการปล่อยน้ำเสียลงทะเล พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 2 ก.พ. 2567
  • 284

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ เมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการปล่อยน้ำเสียลงทะเล และประชุมแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ของเทศบาลเมืองพัทยา บริเวณ พื้นที่ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีสาเหตุและแนวทางแก้ไขดังนี้
1. พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเมืองพัทยา สาเหตุเกิดจากในช่วงฤดูฝน เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเปิดเครื่องสูบน้ำ ให้มีการระบายน้ำได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดตะกอนเลนฟุ้งกระจายในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนในช่วงเหตุการณ์ปกติน้ำในระบบจะได้รับการสูบเพื่อส่งเข้าระบบบำบัดน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่ทะเลต่อไป 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาเมืองพัทยาเร่งจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย
3. เมืองพัทยา ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบหากพบค่าเกินมาตราฐาน จะมีการดำเนินการแก้ไขจากต้นเหตุ จากสำนักช่างสุขาภิบาลโดยทันที

ทั้งนี้ สทช.2 ได้กำชับ ให้เมืองพัทยา มีการเคร่งครัด ติดตามตรวจสอบ ป้องกันเหตุ การระบายน้ำที่ไม่ได้รับการบำบัดลงสู่ทะเล เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง