ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล พื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
  • 3 ก.พ. 2567
  • 251

วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการเก็บข้อมูล และติดตั้ง Data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล  บริเวณเกาะทะลุ และเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกาะไข่ และเกาะลังกาจิว จ.ชุมพร เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ซึ่งผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก Data Temperature logger ทั้ง 5 เกาะ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 มีค่าระหว่าง  26.39-31.57 °C และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ NOAA Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2567  ปะการังจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง