ศวทล. ปฏิบัติงานโครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
  • 8 ก.พ. 2567
  • 308

วันที่ 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แพลงก์ตอนพืช และปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนฯ พื้นที่แนวชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ไม่พบวัตถุที่ลอยน้ำ ไม่พบน้ำมันและไขมันลอยบริเวณผิวน้ำที่เก็บตัวอย่าง ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ดังนี้ ความลึก 3.5-17.3 m  อุณหภูมิ 28-30 °C ความเค็ม 22.4-33 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง 7.61-8.36 ออกซิเจนละลาย 6.21-7.94 mg/l ตัวอย่างน้ำสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม เก็บรักษาโดยแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C ตัวอย่างวิเคราะห์ TPH fix ตัวอย่างด้วย hexane นำกลับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง