สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ตราด
  • 10 ก.พ. 2567
  • 318

วันที่ 5 – 9 ก.พ. 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ทำการออกสำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเล โดยเรือมันใน 04 บริเวณเกาะกระดาด จ.ตราด โดยวิธี Line transect ผลการสำรวจในพื้นที่ศักยภาพหญ้าทะเลรวม 811.09 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อย (การปกคลุมร้อยละ 5 ของพื้นที่หญ้าทะเล) โดยหญ้าทะเลที่พบส่วนมากใบขาดเหลือแต่โคนต้น จากการสอบถามคนในพื้นที่ คาดว่าใบหญ้าทะเลขาดเนื่องจากการผึ่งแห้งช่วงน้ำลงต่ำสุดเป็นระยะเวลานาน และบางต้นพบเป็นรอยคล้ายการกัดกินของสัตว์น้ำ  พื้นทะเลเป็นทรายปนกรวดปนเปลือกหอยและเศษปะการัง คุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ความลึก 0.7-2.8  เมตร ความเค็ม 31.7 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลายน้ำ 6.3  มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 อุณหภูมิ 29.6 องศาเซลเซียส ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินเพื่อหาปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บดินตะกอนในแนวหญ้าทะเล 9 จุด และนอกแนวหญ้าทะเล 4 จุดโดยตัวอย่างทั้งหมดจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง