ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลอันดามันตอนล่าง
  • 11 ก.พ. 2567
  • 290

วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ออกปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และสัตว์พื้นทะเล ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง จ.ตรัง จ.กระบี่ และ จ.สตูล ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 29.3 – 32.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 - 32 พีพีที ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.94 – 8.25 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.02 - 6.96 มิลลิกรัมต่อลิตร เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1, 2 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง และการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) สภาพอากาศระหว่างการปฏิบัติงานท้องฟ้าโปร่งใส ทะเลสงบ ไม่มีคลื่นลม และไม่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในทุกสถานีที่ทำการเก็บตัวอย่าง ส่วนคุณภาพน้ำประเภทสารอาหาร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแพลงก์ตอนพืช อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง