ตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
  • 17 ก.พ. 2567
  • 294

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ดำเนินการติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ใน จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี รวม 20 สถานี โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บตัวอย่างน้ำทะเล สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอนพืช แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล และขยะไมโครพลาสติกในน้ำทะเล ผลการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ 2564 ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) ยกเว้นชายฝั่งคลองประมง และปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร  พบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่ามาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่พบผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ระหว่างสำรวจไม่พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี และการรั่วไหลของน้ำมัน สำหรับปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลอื่น ๆ จะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง