เก็บข้อมูลพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.จันทบุรี
  • 29 ก.พ. 2567
  • 345

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยนายนุกูล วิเศษการ สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี นายภูมินทร์ ภาณะรมย์ นายกสมาคมประมงแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  ผู้แทน อบต.เกาะเปริด ผู้ประสานงานจากพรรคก้าวไกล และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมลงพื้นที่บริเวณ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลแนวชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)  โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นากุ้งและมีบ้านเรือนประชาชนอยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2568 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เสนอรูปแบบเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้งผสมกับปักไม้ไผ่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ไม่ผ่านความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เนื่องจากรูปแบบยังไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ทาง จ.จันทบุรี จึงได้ขอความร่วมมือให้ ทช.ออกแบบรูปแบบโครงการเพื่อปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยใช้งบประมาณจาก อบจ.จันทบุรี จากการสำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ กอช.จะได้นำไปออกแบบรูปแบบปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และจัดส่งให้ทาง สทช.1 ประสานกับทาง จ.จันทบุรี เพื่อดำเนินการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง