ติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ จ.กระบี่
  • 1 มี.ค. 2567
  • 194

วันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจ ประเมินสถานภาพหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect และ Spot check พร้อมสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะปูด้านเหนือและอ่าวน้ำเมา จ.กระบี่ ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลเกาะปูด้านเหนือ 794 ไร่ และอ่าวน้ำเมา 389 ไร่ รวมพื้นที่สำรวจทั้งหมด 1,183 ไร่ โดยหญ้าทะเลบริเวณเกาะปูด้านเหนือสถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อย พบหญ้าทะเลจำนวน 9 ชนิด ซึ่งพบหญ้าใบมะกรูดเป็นชนิดเด่นในพื้นที่สำรวจ ส่วนหญ้าคาทะเลที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะใบขาดสั้น ไม่สมบูรณ์ มีสีเขียวและสีน้ำตาลปะปนกัน บางส่วนราก เหง้า เน่าเปื่อย พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน สำหรับแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวน้ำเมาสถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางพบหญ้าทะเลจำนวน 7 ชนิด ซึ่งพบหญ้าใบมะกรูดและหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยเป็นชนิดเด่นในพื้นที่สำรวจ และพบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนกระจายทั่วบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณที่มีหญ้าใบมะกรูดหนาแน่น สัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ได้แก่ ปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus canaliculatus) ปลานกขุนทองสองสี (Halichoeres bicolor) และปลาวัวจีน (Monacanthus chinensis) นอกจากนี้ ได้ทำการติดตามสภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะจำและเกาะโต๊ะลัง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งที่พบหญ้าคาทะเลเป็นชนิดเด่น ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าหญ้าคาทะเลในพื้นที่เกาะจำบริเวณขอบด้านในติดชายฝั่งมีสภาพใบขาดสั้น ส่วนบริเวณที่ไม่โผล่พ้นน้ำหญ้าคาทะเลมีสภาพปกติตามธรรมชาติ สำหรับบริเวณเกาะโต๊ะลังหญ้าคาทะเลมีสภาพเสื่อมโทรม มีลักษณะใบขาดสั้น บางส่วนรากเหง้าเปื่อย ทั้งนี้ ได้เก็บตัวอย่างดินตะกอนบริเวณแหล่งหญ้าทะเลเพื่อนำมาประเมินคุณภาพดินตะกอน และจะทำการติดตามสถานการณ์หญ้าทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไป     

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง