ติดตามคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 2 มี.ค. 2567
  • 228

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 27 สถานี โดยดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) รวมทั้งสิ้น 7 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 28.7-32.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30-32 พีพีที  ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.86-8.15 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.75-9.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ซึ่งจากการสำรวจไม่พบก้อนน้ำมันดิน แต่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลปนเขียว บริเวณหาดบางเทา เบื้องต้นพบว่าแพลงก์ตอนที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ได้แก่ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต สกุล Peridinium quinquecorne ร่วมกับแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม สกุล Chaetoceros spp. และพบการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophora บริเวณชายหาดในยาง และไม่พบการตายของสัตว์น้ำในพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์และบริเวณใกล้เคียง ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง