ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 10 มี.ค. 2567
  • 165

วันที่ 7-9 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะท่าไร่ จ.นครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพหญ้าทะเล 146 ไร่ โดยวิธี Line transect และ Spot check ผลการสำรวจพบหญ้าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) และหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii)  สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี (การปกคลุมร้อยละ 51-75 ของพื้นที่หญ้าทะเล) ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน ไม่พบขยะทะเลตกค้างในแหล่งหญ้าทะเล คุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ความลึกน้ำทะเล 0.5 - 2.0 เมตร ความเป็นกรด - ด่าง 7.60 ความเค็ม 30.0 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำ 6.20 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 29.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังเก็บตัวอย่างตะกอนดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในแหล่งหญ้าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง