ระวังชี้แนวเขตที่ดินในเขตป่าชายเลน จ.กระบี่
  • 12 มี.ค. 2567
  • 200

วันที่ 11 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจ.กระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตาและผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตตามหลักฐานแบบแจ้งที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 145 ม.5 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 ตรี และมาตรา 70 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้น ที่ดินดังกล่าวเป็นสวนยางพาราอายุประมาณ 20 ปี มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะน้ำทะเลท่วมไม่ถึงแต่อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ทั้งแปลง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง