ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 15 มี.ค. 2567
  • 156

วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ดำเนินงานสำรวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณคลองไม้แก่น และอ่าวปัตตานี จ.ปัตตานี ในพื้นที่ศักยภาพหญ้าทะเล  2,365 ไร่ โดยวิธี Line transect – Spot check ผลการสำรวจพบหญ้าทะเล 4 ชนิด คือหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) และ หญ้าใบพาย (Halophila beccarii)  สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง – สมบูรณ์ดี พบมีตะกอนปกคลุมบนใบหญ้าทะเล ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน ความลึกน้ำ 0.5 – 1.7 เมตร ความเค็ม 26.2 – 32.4 พีพีที ความเป็นกรด - ด่าง  7.7 - 8.3  ออกซิเจนละลายน้ำ 4.5 - 6.8 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 28.2 – 30.5 องศาเซลเซียส และสำรวจความหลากหลายสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีลากอวนทับตลิ่ง สัตว์น้ำชนิดเด่นในแนวหญ้าทะเลได้แก่ ปลาขี้จีนยาว (Ambassis gymnocephalus) ปลาสลิดหินลายขาว (Siganus javus) และปลาแป้นหน้าสั้น (Leiognathus brevirostris) พร้อมเก็บรวบรวมตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช-สัตว์ เพื่อนำมาจำแนกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง