ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ระยอง
  • 16 มี.ค. 2567
  • 192

วันที่ 14–15 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล โดยเรือมันใน 04 บริเวณหาดสวนสน และหาดทรายแก้ว จ.ระยอง โดยวิธี Spot check ผลการสำรวจดังนี้ 
1. หาดสวนสน พื้นที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเล 1,359 ไร่ พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือ หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อย (การปกคลุมร้อยละ 5 ของพื้นที่หญ้าทะเล) ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดเลนปนเปลือกหอย และมีตะกอนดินปกคลุมในพื้นที่แนวหญ้าทะเล ความลึกน้ำ 4.4-6.1 เมตร ความเค็ม 30.0 ส่วนในพันส่วน  ความเป็นกรด-ด่าง 8.2 ออกซิเจนละลายน้ำ 7.5มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 29.5 องศาเซลเซียส
2. หาดทรายแก้ว พื้นที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเล 58 ไร่ จากการสำรวจไม่พบหญ้าทะเล ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปนโคลนปนเปลือกหอย  ความลึกน้ำ 2.0-4.2 เมตร ความเค็ม 31.0 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียส

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง