ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 17 มี.ค. 2567
  • 170

วันที่ 16 มีนาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีพบการตัดไม้ในท้องที่ หมู่ 5 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ร้องนำชี้พื้นที่ร้องเรียน ผลการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลน  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 พบการตัดไม้ป่าชายเลนตลอดแนวคันบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ปล่อยทิ้งร้าง เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่  ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่ประสานผู้นำชุมชนให้แจ้งผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวให้นำเอกสารสิทธิในที่ดินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิในที่ดินต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง