พบก้อนน้ำมันดิน พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 19 มี.ค. 2567
  • 176

วันที่ 18 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับการประสานข้อมูลจากคุณธีรธัช อำพันพงศ์ กรณีพบก้อนน้ำมันดินเกยหาดบริเวณหาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 15.20 น. ผลการสำรวจบริเวณแหลมเสด็จถึงหาดเจ้าหลาวเบื้องต้น พบว่าสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมันในน้ำทะเล โดยพบก้อนน้ำมันดินบริเวณแหลมเสด็จถึงหาดเจ้าหลาวเป็นแนวยาวขึ้นตามแนวรอยคลื่นตรงแนวน้ำขึ้นสูงสุด ตลอดแนวชายหาดระยะ 2.71 กิโลเมตร โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป มีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.06-8.12 อุณหภูมิ 32.3-33.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.7-32.1 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 6.29-6.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ทั้งนี้ เมื่อพบเห็นก้อนน้ำมัน ไม่ควรสัมผัสโดยตรงเพราะอาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อหาการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ซึ่งจะติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง