สำรวจสถานภาพแนวปะการัง หญ้าทะเล พื้นที่ จ.ระนอง
  • 20 มี.ค. 2567
  • 226

วันที่ 11-18 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณแหลมอ่าวอ่างและพื้นที่ใกล้เคียง จ.ระนอง บริเวณโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ( แลนด์บริดจ์)  โดยสำรวจสถานภาพแนวปะการัง หญ้าทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ พบว่าแนวปะการังเกาะพยาม  โดยทั่วไปมีสภาพสมบูรณ์ดี มีปะการังโขด และปะการังเคลือบเป็นกลุ่มเด่น สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณบ้านบางเบน และเกาะพยาม 2,126 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 8 ชนิด หญ้าทะเลชนิดเด่นได้แก่ หญ้าใบพาย( Halophila beccarii) และหญ้าใบมะกรูด ( Halophila ovalis) สถานภาพโดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี คุณภาพน้ำเบื้องต้น ความเค็ม 30-33 พีพีที อุณหภูมิอยู่ในช่วง 29.9-31.2 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วง 5.66-6.54 mg/l และความเป็นกรด-ด่าง ( pH) อยู่ในช่วง 7.94-8.15

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง