ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล พื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
  • 30 มี.ค. 2567
  • 159

วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณเกาะทะลุ และเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกาะไข่ และเกาะลังกาจิว จ.ชุมพร เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ซึ่งผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก data temperature logger ทั้ง 5 เกาะ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 มีค่าระหว่าง 26.390-31.778 °C และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ NOAA Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือนในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567  ปะการังจะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง