จัดเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.พังงา
  • 1 เม.ย. 2567
  • 232

วันที่ 30 มีนาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งบ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ครั้งที่ 4 เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลขยะทะเลตามมาตรการคัดแยกขยะต้นทางและนำขยะคืนฝั่ง ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ กลุ่มผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว และกลุ่มร้านค้าชุมชนชายฝั่ง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการลดปริมาณขยะทะเลตามหลักวิชาการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นไปตามมาตรการตามตัวชี้วัด ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ โดยสามารถรวบรวมและร่วมกันคัดแยกขยะได้น้ำหนักรวม 447 กก. 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง