ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่ง จ.สมุทรปราการ
  • 3 เม.ย. 2567
  • 226

และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าฝ่า อ.พรสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งบันทึกภาพ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)  จากการลงพื้นที่ บริเวณนี้อยู่ใน ระบบหาดเจ้าพระยา-ท่าจีน (T3A062) พบว่ามีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งรูปแบบของการปักไม้ไผ่ และโกงกางเทียม (ซีออส)  ทั้งนี้จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567  ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง