ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ระยอง
  • 5 เม.ย. 2567
  • 228

วันที่ 2-4 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวมะขามป้อม - เนินฆ้อ จ.ระยอง โดยวิธี Line transect ในพื้นที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเล 1,483 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง (การปกคลุมร้อยละ 57) โดยพบว่าหญ้าทะเลบางส่วนโผล่พ้นน้ำในเวลากลางวัน และมีตะกอนดินปกคลุมในพื้นที่แนวหญ้าทะเล ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนเลนปนเปลือกหอย คุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ความลึก 0.5-0.8 เมตร ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลายน้ำ 5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 8 อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง