สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 6 เม.ย. 2567
  • 252

วันที่ 1-5 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะมัดหลัง อ่าวพังกา และอ่าวท้องโตนด พบหญ้าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล  หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม และหญ้าใบมะกรูด มีหญ้าคาทะเลเป็นหญ้าชนิดเด่น สถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี พร้อมสำรวจสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลด้วยเครื่องมืออวนทับตลิ่ง พบสัตว์น้ำ ทั้งสิ้น 22 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มปลา 18 ชนิด กลุ่มปู 2 ชนิด กลุ่มหมึก 1 ชนิด และกลุ่มกุ้ง 1 ชนิด   มีปลาสลิดทะเลแถบ เป็นชนิดเด่น สำรวจด้วยเครื่องมืออวนลอยติดตา พบสัตว์น้ำ ทั้งสิ้น 21 ชนิด  มีปลาหมูสีแก้มแดง เป็นชนิดเด่น  คุณภาพน้ำทั่วไป ความเค็ม 32.5 พีพีที อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.89 ความลึก 0.6-1 เมตร ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและตัวอย่างตะกอนดิน เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง