ประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา พื้นที่ จ.สงขลา
  • 6 เม.ย. 2567
  • 233

วันที่ 2-5 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายทรัพยากร ภายใต้โครงการสำรวจประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำในแหล่งอาศัยโลมาอิรวดี โดยวิธีสัมภาษณ์ชาวบ้านจากท่าขึ้นสัตว์น้ำประมงพื้นบ้าน ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ใน จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ผลการสำรวจเบื้องต้น พบสัตว์น้ำ 30  ชนิด  ชนิดเด่น ได้แก่ ปลามะลิ (Clupeichthys perakensis) ปลากดคันหลาว (Cryptarius truncatus) ปลากดหัวโม่ง (Arius maculatus) กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) และปลาสลาด (Notopterus notopterus) ข้อมูลที่ได้รับจะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลของความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง