ตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ พื้นที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล
  • 12 เม.ย. 2567
  • 234

วันที่ 6-11 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ในการปฏิบัติงานทางทะเลเพื่อตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง (data Temperature logger) และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล บริเวณพื้นที่แนวชายฝั่ง จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.สตูล รวมถึงเกาะรอก และเกาะอาดังราวี รวมจำนวน 23 สถานี สภาพอากาศและคลื่นลมในระหว่างปฏิบัติงาน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ทะเลเรียบ ความสูงคลื่นต่ำกว่า 0.5 เมตร สำหรับผลการสังเกตน้ำทะเลในเบื้องต้น ไม่พบความผิดปกติของน้ำทะเล ทั้งนี้ตัวอย่างที่รวบรวมได้นำไปวิเคราะห์ ความเป็นกรดของน้ำทะเล ในส่วนของผลวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ที่ความละเอียดสูงในห้องปฏิบัติการทางเคมี และแปรผลคุณภาพน้ำทะเลจากเครื่อง CTD จะรายงานต่อไปในภายหลัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง