ตรวจสอบกรณีแผ้วถางป่าชายเลน พื้นที่ จ.พังงา
  • 12 เม.ย. 2567
  • 233

วันที่ 11 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกระโสม กำนันตำบลกระโสม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ได้ร่วมกันตรวจสอบกรณีมีการบุกรุกพื้นที่ ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พบว่าในพื้นที่มีร่องรอยการแผ้วถางพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ชนิดโกงกางใบเล็ก โปรง ถั่ว เหงือกปลาหมอ ปรงทะเล โดยใช้วัสดุเครื่องมือของมีคม ร่องรอยคล้ายเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 แปลง และมีชายไทย 1 คน  นำเอกสารสิทธิ์ ชนิดโฉนดที่ดินมาแสดง จำนวน 2 ใบ  จึงได้ตรวจสอบในพื้นที่โดยใช้เครื่องมือ GPS ปรากฏว่าไม่ติดอยู่ในมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แต่พื้นที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 แต่เพื่อความรอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เห็นควรแจ้งและขอเจ้าพนักงานที่ดินมาร่วมตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจนต่อไป  จึงขอรายงานเบื้องต้นและความคืบหน้าประการใด จักรายงานให้ทราบ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง