ติดตามสภาพแวดล้อมทะเลสาบสงขลา
  • 21 เม.ย. 2567
  • 183

วันที่ 17-20 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ดังนี้ ทะเลสาบสงขลาตอนบน ความลึก 1.9-2.5 เมตร ความโปร่งแสง 0.1-0.4 เมตร  อุณหภูมิ 31-32.5 °C ความเค็ม 0 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7.9-8.6 ออกซิเจนละลาย 6.4-7.5 mg/l ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ความลึก 1.0-6.8 เมตร ความโปร่งแสง 0.5-1.5 เมตร อุณหภูมิ 31.7-33.4 °C ความเค็ม 2-20 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7.7-8.0 ออกซิเจนละลาย 5.83-6.60 mg/l ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ความลึก 1.0-9.5 เมตร ความโปร่งแสง 0.6-1.5 เมตร อุณหภูมิ 31.1-33.0 °C ความเค็ม 17-31 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7.92-8.42 ออกซิเจนละลาย 4.36-7.63 mg/l ตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร และตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เก็บรักษาโดยแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง