สำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 22 เม.ย. 2567
  • 171

วันที่ 21 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งอยู่ในระบบหาดเจ้าพระยา - ท่าจีน (T3A062) เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะทางไม้ไผ่รวม 2,000 เมตร และใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดของกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เรื่อง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น โดยใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำรวจพื้นที่ดังกล่าว ผลจากการสำรวจเบื้องต้น  พบว่าบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นมีไม้ป่าชายเลนจำพวกแสมขาว โกงกางใบเล็ก-ใหญ่จำนวนน้อย และบางส่วนมีลักษณะยืนต้นตาย การสะสมตัวของตะกอนยังมีปริมาณน้อย เนื่องจากเป็นบริเวณพื้นทึ่ที่มีคลื่นลมแรง นอกจากนี้ไม้ไผ่ส่วนใหญ่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และประกอบการพิจารณาแนวทางป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง