สำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 26 เม.ย. 2567
  • 137

วันที่ 25 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ซึ่งอยู่ในระบบหาดเกาะเปริด-บางชัน (T1E017) เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดของกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เรื่อง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น โดยได้สำรวจพื้นที่ดังกล่าว ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ครอบคลุมระยะทางไม้ไผ่ประมาณ 3,200 เมตร พื้นที่ประมาณ 105 ไร่ ผลจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นพื้นที่ทำนากุ้ง มีพรรณไม้ป่าชายเลน ได้แก่ แสมทะเล และโกงกาง และชายฝั่งด้านหลังแนวไม้ไผ่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลม มีต้นไม้ป่าชายเลนล้มอยู่ตลอดแนวไม้ไผ่ ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง