สำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น พื้นที่ จ.ตราด
  • 27 เม.ย. 2567
  • 272

วันที่ 26 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งอยู่ในระบบหาดบ้านแหลมศอก (T1D009) เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งหลังการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดของกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เรื่อง ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น โดยได้สำรวจพื้นที่ดังกล่าว ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ครอบคลุมระยะทางไม้ไผ่ 1,200 เมตร พื้นที่ประมาณ 38 ไร่ ผลจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นพื้นที่ทำนากุ้งและสวนผลไม้ มีพรรณไม้ป่าชายเลน ได้แก่ แสมทะเล และโกงกาง ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหลังดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง