ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 29 เม.ย. 2567
  • 161

วันที่ 22-28 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะคราม อ่าวทุ่งโปรง และอ่าวเตยงาม จ.ชลบุรี โดยวิธี Spot check ผลการสำรวจหญ้าทะเลในพื้นที่รวมทั้งหมด 1,434 ไร่ รายละเอียดดังนี้ 
1. เกาะคราม พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อย (การปกคลุมร้อยละ 5 ของพื้นที่) ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนเลนปนเปลือกหอย และมีตะกอนดินปกคลุมในพื้นที่แนวหญ้าทะเล ความลึกน้ำ 5.6-12.5 เมตร ความเค็ม 32 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรด-ด่าง 8.08 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.6 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 31.4 องศาเซลเซียส
2. อ่าวทุ่งโปรง พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง (การปกคลุมร้อยละ 50 ของพื้นที่) ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนเลนปนเปลือกหอย ความลึกน้ำ 4.5-6.8 เมตร ความเค็ม 31 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรด-ด่าง 7.9 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียส 
3. อ่าวเตยงาม พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือ หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง (การปกคลุมร้อยละ 25 ของพื้นที่) ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนเลนปนเปลือกหอย ความลึกน้ำ 3.5-6.4 เมตร ความเค็ม 31 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรด-ด่าง 8.02 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียส 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง