สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 1 พ.ค. 2567
  • 400

วันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรวจประเมินสถานภาพปะการัง บริเวณเกาะขาม จ.สงขลา ผลการสำรวจสถานภาพปะการังอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ดีมาก อุณหภูมิน้ำทะเล 32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 พีพีที ความลึก 2 - 4 เมตร ปะการังชนิดเด่นได้แก่ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) ปะการังที่พบทั่วไป ได้แก่ ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และปะการังโขด (Porites lutea) ตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่คือ ตัวอ่อนปะการังจาน และพบรอยโรคที่เกิดจากตะกอนปกคลุม จากการสำรวจยังพบปะการังฟอกขาว ประมาณ 5 % สีจางลง 30 % และปกติ 65 % ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังโขด (Porites sp.) และพบปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) สีเริ่มจางลง ชนิดปลาที่พบมากในแนวปะการัง ได้แก่ ปลาสลิดหินเล็กท้ายเหลือง (Neopomacentrus cyanomos) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบ ได้แก่ เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) ขยะในแนวปะการัง ได้แก่ เชือกเรือ และเศษอวน นอกจากนี้ยังพบตะกอนแขวนลอยในแนวปะการังค่อนข้างมาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง